Tez-Koop-İş Dergi Sayı:83

Başkandan

Yeni sorunlara karşı yeni çözüm araçları geliştirilmelidir!

Dünyayı küresel ölçekte etkileyen ve 4 milyonu aşkın insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını, ülkemizi de her yönüyle ağır biçimde etkiledi ve etkiliyor. 

Çalışma yaşamında görülen bir dizi sorunun yanında eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, gelir dağılımı, enflasyon gibi birçok ekonomik ve sosyal konuda katlanan sorunlar yaşanmaktadır.

Pandemi koşullarında gerçekleşen büyük ekonomik ve sosyal sorunların yaygın ve derin etkisi yalnızca günümüzü değil gelecek yılları etkileyecek boyutlardadır.

Ekonomik bunalımın gücünü ve acımasızlığını ortaya çıkartan en önemli verilerin başında işsizlik verileri gelmektedir. Geniş tanımlı işsizlik oranları yüzde 28’e yaklaşırken, her 100 kadından yalnızca 16’sı kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor; milyonlarca genç, işsizliğin yarattığı belirsizliklerin karanlıklarında yaşıyor.

Siyasal iktidarın salgın ardından gerçekleştirdiği kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarmaların yasaklanması uygu-lamaları, ekonomik bunalımın her geçen gün daha da ağırlaşan sorunlarını ortadan kaldırmada ya da azaltmada yeterli olmadı. Hatta sorunların büyüklüğü ile alınan önlenmelerin yetersizliği arasındaki çelişki, giderek daha yeni ve daha büyük sorunların oluşmasına neden oldu.

Gerçekte işçileri korumak üzere oluşturulan ve bir sosyal güvenlik kurumu olan İşsizlik Sigortası Fonu’nda bulunan birikimler, büyük ölçüde işverenlere finans desteği olarak sunuldu; buna karşılık işçilerin soluklanmasını sağlayacak aktif önlemlerden kaçınıldı.

Bu nedenle salgın ortamı, tüm insanlara ağır yükler getirirken derin ekonomik bunalım koşulları, bu süreci iş-çiler ve tüm emekçiler üzerinde daha da ağırlaştırdı, yoğunlaştırdı ve zorlaştırdı.

Tüm bu olumsuz süreçler bir kez daha sosyal devletin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu kanıtladı. Çünkü kamusal desteği dışlayan, buna karşılık sermayenin ekonomik çıkarları ekseninde hedefler belirleyen, geniş halk kesimlerinin çıkarlarını önemsemeyen neoliberal ekonomik ve sosyal politikaların milyonlarca insanın ihtiyaçlarını karşılaması olanaksızdır.

Değerli üyelerimiz,

Sendikal yaşamın çok yönlü ve çok boyutlu sorunlar içinde bulunduğu bu dönemde, Tez-Koop-İş’in örgütlenme atağı devam ediyor. 2019 yılı içinde hız kazanan 2020 yılında daha genişleyen sendikal örgütlenme atılımının daha geliştirilmesi yönünde çabalarımız işkolunda yüz binlerce sendikasız ve toplu iş sözleşmesiz çalışan işçiler için de gerçek bir güvencedir.

Şimdi görevimiz kazanımları koruyan ve geliştiren, onların yaşam ve çalışma standartlarını iyileştiren toplu iş sözleşmeleri bağıtlamaktır. Sendikal örgütlenme sürecine katkı sağlayan tüm üyelerimize, temsilcilerimize, sendikamız karar organlarında görev üstlenen tüm arkadaşlarımızla sendi-kamız çalışanlarına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

Koronavirüs salgının ilk günlerinden itibaren AVM’lerde çalışan işçilerin sorunlarını kamuoyuna yansıtan, onların sorunlarına somut çözümler öneren sendikamız, koronavirüs nedeniyle yaşamların yitiren tüm işçilerin meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi istemlerini savunurken hastalık geçiren ya da yaşamlarını yitiren işçilerin raporlarının gerçeğe uygun düzenlenmesinin zorunlu olduğunu her alanda savunmaya devam edecektir.

İçinde bulunduğumuz dönemde sendikalara çok önemli görevler düşmektedir. Geriletilmek istenen ekonomik ve sosyal hakların korunması ve geliştirilmesi mücadelesinde tüm sendikaların, meslek örgütlerinin, demokratik kurum ve kuruluşların yeni araç ve yöntemleri geliştirmeden ileri adımlar atması olanaksızdır.  Kendi içine kapanık, yalnızca kendi üyelerini ilgilendi-ren kurumsal gündemi ile yol almaya çalışan bir sendikal hareketin geleceği olmadı,  olamaz. Çünkü sendikalar, demokratik hak ve özgürlükleri, insan haklarını, sınıfsal ve sosyal sorunları gündeme getirdiği ve savunduğu ölçüde toplumsal işlevlerini yerine getirebilir. Bu nedenle sendikaların güç birliği içinde sorunların çözümünde daha aktif görevler üstlenmesi zorunludur.

Koronavirüs salgını ortamında özveriyle çalışarak ekonominin ve sosyal yaşamın sürdürülmesine katkı veren tüm çalışanlara teşekkür ediyor, yaşamlarını yitiren tüm insanlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu