Manşet Haberler

Türk-İş ve Tez-Koop-İş: “Çalışma İlişkilerinin Zedelenmesine Yol Açan Davranışlardan Kaçınılmalıdır; Gençlik ve Spor’da Baskılara Son Verilmelidir”

Sendikamız Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı işyerlerinde üyelerimizin yasa dışı biçimde baskılarla sendikamızdan istifa ettirilme girişimleri üzerine  25 Eylül 2020 tarihinde  Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne bir yazı ileterek yasa dışı uygulamalara son verilerek çalışma ilişkilerinin zedelenmesine yol açan davranışlardan kaçınılmasını isterken aynı gün Türk-İş, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bir yazı ileterek sendikal özgürlükler konusunda önlem alınmasını işyerlerinde baskılara son verilmesini istedi.

Sendikamızın Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’ne ilettiği yazıda, üyelerimizin istifa ettirilmesi girişimlerine somut örnekler verildi ve yasalara aykırılıkların engellenmesi için önlem alınması istendi. 

Genel Başkan Haydar Özdemiroğlu ile Genel Sekreter Hakan Bozkurt imzalı yazıda şu görüşler savunuldu:

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (Sözleşme) 11. Maddesine göre, herkes barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Bu hak, çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte sendikalar kurma ve sendikalara üye olma hakkını da içerir. Sendika üyelerimizin, sendika üyeliğinden istifaya zorlanması AİHM, 11. maddede güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün özünü zedeleyen ve bu özgürlüğe bir müdahale oluşturan hukuka aykırı bir davranıştır.

Sendikalara serbestçe üye olma Anayasa ile güvence altına alınan bir haktır. Anayasamızın 51. Maddesi ‘’Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir’’ şeklindedir.

Anayasa’nın 51. maddesinde güvenceye bağlanan sendika hakkı, öncelikle çalışanların istedikleri sendikaları kurmaları ve bunlara üye olmalarını koruma altına almaktadır. Sendika kurma hakkı, çalışanların sendika üyeliği sebebiyle yaptırıma uğramamasını teminat altına almaktadır.

Söz konusu hakkın ihlalinin yaptırımları Türk Ceza Kanunu’nun 118. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sendikamız tarafından, yukarıda belirttiğimiz, kişiler hakkında da suç teşkil eden fiilleri nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun da, sendikaya üye olmanın serbest olduğu ve işçilerin sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamayacağı veya farklı işleme tabi tutulamayacağı hüküm altına alınmıştır. İşverenin yukarıda ki fıkralara aykırı hareket etmesi halinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedileceği şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

Bahse konu kişilerin, Anayasamıza ve ilgili kanunlara aykırılık ve Ceza Kanunu bakımından suç teşkil eden davranış ve söylemleri üyelerimiz arasında huzursuzluğa neden olmaktadır. Cebir ve tehdit ile üyelerimize istifaya zorlamaları üyelerimiz üzerinde haksız bir baskı oluşturmakta ve anayasal haklarını kullanmalarını engellemektedir.

İdareniz ile sendikamız arasında uzun yıllardan bu yana barışçıl bir ortamda devam eden çalışma ilişkilerinin zedelenmemesi ve iş barışının korunması için Bakanımızın talimatı gibi gösterilen hukuka ve yasalara aykırı bu durumdan bakanlığınızın haberdar edilmesi gerekmiştir.

Açıklanan nedenlerle, bahsi geçen olayın araştırılması, tekrarının engellenmesine yönelik tedbirlerin alınması ve ilgili kişilerin engellenmesi gereğini bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.”

Diğer yandan Konfederasyonumuz Türk-İş Gençlik ve Spor Bakanlığına ilettiği yazıda istifa zorlamasında bulunan idareci ve personele karşı yasal işlem başlatılması istendi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak imzalı yazı şöyle:

 “T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı-Ankara

Konfederasyonumuz üyesi Tez-Koop-İş Sendikası tarafından Bakanlığınıza gönderilen 25/09/2020 gün, 19.1 sayı ve “Sendikal Hakların İhlali” konulu yazı malumlarınızdır.

Bu yazının tetkikinde de anlaşılacağı üzere Tez-Koop-İş Sendikasına üye işçilerimiz istifaya zorlanmakta ve bir başka Konfederasyona bağlı bir sendikaya üye olmaları yönünde baskıya maruz bırakılmaktadırlar. Bu husus çok açık delillerle sabittir. Sorunun çözümü için Bakanlığınızın gerekli girişimlerde bulunmasını talep ediyoruz.

Konfederasyonumuz üyelerine yönelik baskılar son dönemlerde giderek artmaktadır. Üye sendikalarımızın örgütlü bulundukları kamu işyerlerinde sistematik olarak yürütülen istifaya zorlamaların amacı çok iyi bilinmektedir.

Çalışma ve işyeri barışını bozan etik ve hukuk dışı bu türden davranışlar düzelmez ise sendikalarımız tarafından kamu kurumlarında işçileri herhangi bir sendikaya üye olmaya veya istifa etmeye zorlayan idareci ve personele karşı yasal işlemlere başlanacaktır. Bu kişilerin önemli bir kısmı delillerle tespit edilmiş durumdadır.

Bu nedenlerle yazımız ekinde açıkça ifade edilen olayın araştırılmasını ve tekrarının engellenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını saygılarımızla arz ederiz.”

Sendikamız yasaların açık hükümlerine aykırılık oluşturulan her türlü girişim,  baskı ve zorlamalara karşı sonuna kadar mücadele etmekte kararlıdır.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu