Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Avrupa Sosyal Şartı
ÇALIŞMA YASALARI

4857 Sayılı İş Kanunu

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

2429 Sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

6772 Sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanun’la 6212 Sayılı Kanunu’n 2. Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun
YÖNETMELİKLER
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA BAĞLI YÖNETMELİKLER

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Hazırlama, Tamamlama Ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik

Alt İşverenlik Yönetmeliği

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik
6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU’NA BAĞLI YÖNETMELİKLER

İşkolları Yönetmeliği

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği

Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NA BAĞLI YÖNETMELİKLER

Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA BAĞLI YÖNETMELİKLER

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik