Örgütlenme

Yasal Olmayan Uygulamaları Nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Protesto Edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı toplu iş sözleşmesi sürecinde sendikamız Tez-Koop-İş’e ve üyelerimize yönelik haksızlıkları ve yasa dışı uygulamaları açıklamak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı uyarmak amacıyla 26 Mayıs 2022 tarihinde Bakanlık önünde sendikamız tarafından  basın toplantısı düzenlendi. 

Sendikamız basın toplantısına katılan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Gençlik ve Spor Bakanlığı toplu iş sözleşmesi yetkisinin, yasaların açık hükümlerine rağmen Öz Büro-İş Sendikası’na verilmesinin kabul  edilemeyeceğini belirterek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uygulamasını kınadı. 

Sendikamız Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, burada yaptığı konuşmada Gençlik ve Spor Bakanlığı toplu iş sözleşmesi sürecinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı uygulamaları eleştirerek, Bakanlığın yasal sürecin önüne hukuk dışı kararları koyduğunu belirtti. Özdemiroğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kararlarının yanlı olduğunu belirterek açık biçimde suç işlendiğini vurguladı. Genel Başkan yasa dışı uygulamalara karşı çok yönlü demokratik mücadelenin tüm boyutlarıyla kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. 

Tez-Koop-İş Genel Yönetim Kurulu’nun süreç üzerine sendikamız görüşlerini içeren basın açıklamasını okuyan Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, özetle şunları söyledi:

“Buradan yasaların emredici hükümlerine ve uyuşmazlık sürecinin devam etmesine rağmen, yetki aşamasında yaşanan yasa dışı uygulamalar konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığına açıkça soruyoruz:

–      Yasal yetki başvuru tarihinde çalışan işçilerin yaklaşık yüzde 70’inin üye olduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işyerlerinde 1985 yılından bugüne sayısız  toplu iş sözleşmesi ve sözleşmeye bağlı protokoller imzalamış  Tez-Koop-İş Sendikası’nın başvurusunu neden dikkate almadınız?

–      Yetki başvurusu için son tarihten daha önceki  bir tarihi esas alarak yasalara ve yönetmeliklere rağmen yetkiyi Öz Büro-İş’e verilmesini nasıl onayladınız? 

–      Yetki uyuşmazlığına karar veren yerel mahkemenin bilirkişi olarak tayin ettiği bilirkişilerin tarafsız olmadığını neden görmediniz, göremediniz?

–      Yerel mahkemenin düzmece bilirkişi raporlarına dayanarak verdiği hukuksuz karara Bakanlık olarak karşı çıktığınızı açıklamanıza rağmen elinizdeki sendikalı üye kayıtlarını dikkate alarak neden yasal sürecin tarafı olmadınız da tam tersine ve uyuşmazlığın çözümünde Öz Büro-İş’e destek oldunuz? Katkı verdiniz? 

–      Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından Yargıtay yolu açık olarak verilen kararı hiç görmeyerek çalışan işçilerin birçoğu zorla ve  baskıyla üye kaydedilmiş yalnızca 1749 işçiyi temsil eden, Öz Büro-İş’e  “Temyiz talebinin reddine karar verildiği” ileri sürülerek 23 Mayıs 2022 tarihinde hukuka aykırı nasıl yetki yazısı yazdınız?

–      Siz bu tutumunuzla gerçekte Yargıtay’ın vermesi gereken kararın önüne neden geçmeye çalışıyorsunuz?

–      Siz kanun musunuz?

–      Siz mahkeme misiniz? 

–      Siz Yargıtay mısınız?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verdiği toplu iş sözleşmesi yetki kararı bir kez daha tekrar ediyoruz: Yanlıdır, hukuk dışıdır, sendikal hak ve özgürlüklere açıkça aykırıdır, hakka, hukuka saldırıdır, Yargıtay süreci tamamlanmadığı için yok hükmündedir.

Bir  kez daha tekrar ediyoruz:

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetki sürecinde yaşanan hukuk dışı uygulamalar Anayasamızın ve yasalarımızın sendikal hakları tanımlayan hükümlerine, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne karşı olduğu gibi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ülkemiz tarafından da imzalanan ve  sendikal özgürlükleri güvence altında tutan 87 ve 98 sayılı sözleşmelerine tartışmasız biçimde aykırıdır.

Çünkü Anayasamıza, yasalara ve uluslararası sözleşmelere göre sendikalara üye olmak yasaların güvencesi altındadır. Bu güvencenin oluşturulmasında ve sürdürülmesinde, kamu makamları, kamu görevlileri hiçbir biçimde engelleyici olamayacağı gibi bir sendikadan başka sendikaya geçişte dolaylı ya da dolaysız biçimde zorlayıcı olamazlar ya da sendikasızlaştırma için baskı oluşturamazlar. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yasalara aykırı olarak Öz Büro-İş’e verilen yetki kararını derhal iptal etmeli, işlenen suçtan kurtulmalıdır.

Yargı yolu, hukuk yolu kesintiye uğratılmamalıdır.”

 
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu