Tez-Koop-İş Dergi Sayı:83

İş Kanunu’na Göre 2021 Yılında Uygulanan İdari Para Cezaları

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin yerine getirilmemesi durumuna ilişkin idari para cezaları 2021 yılı rakamları belli oldu. İş Kanunu hükümlerine aykırı davranan işverenler hak-kında aşağıdaki para cezaları uygulanacaktır.

-İşyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı olmak üzere ceza tutarı (İş Yasası Madde-98): 34,809 TL

-İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan iş-verene eşit davranmadığı her işçi için (İş Yasası Madde-99/a):  292 TL.

-Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için (İş Yasası Madde-99/b): 488 TL.

-Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen iş-verene belge verilmeyen her işçi için (İş Yasası Madde-99/c): 292 TL.

-Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene, hükümlere uyulmayan her işçi için (İş Yasası Madde-99/c): 292 TL.

-İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (İş Yasası Madde-99/d): 292 TL.

-Öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için (İş Yasası Madde-99/2.fıkra):  1.958 TL.

-Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için (İş Yasası Madde-100): 1.145 TL.

-İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için (İş Yasası Madde-101): 4.345 TL.

-Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kas-ten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için (İş Ya-sası Madde-102/a): 315 TL.

-Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için (İş Yasası Madde-102/a): 315 TL.

-Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi (İş Ya-sası Madde-102/b): 1.145 TL.

-Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi (İş Yasası Madde-102/b): 1.145 TL.

-Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren bel-genin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi (İş Yasası Madde-102/b): 1.145 TL.

-Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için (İş Yasası Madde-102/c): 555 TL.

-Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için (İş Yasası Madde-103): 555 TL.

-Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için (İş Yasası Madde-103): 555 TL.

-İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için (İş Yasası Madde-103): 555 TL.

-İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için (İş Yasası Madde-103): 555 TL.

-Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak (İş Yasası Madde-104): 3.064 TL.

-Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için (İş Yasası Madde-104): 555 TL.

-Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi (İş Yasası Madde-104): 3.064 TL.

-İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek (İş Yasası Madde-104): 3.064 TL.

-Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak (İş Yasası Madde-104): 3.064 TL.

-18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak (İş Ya-sası Madde-104): 3.064 TL.

-Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak (İş Yasası Madde-104): 3.064 TL.

-Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek (İş Yasası Madde-104): 3.064 TL.

-İşçi özlük dosyalarını düzenlememek (İş Ya-sası Madde-104): 3.064 TL.

-Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak (İş Yasası Madde-104): 3.064 TL.

-İşKur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20.  maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)(İş Yasası Madde-106): 27.848 TL.

– İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek (İş Yasası Madde-107): 27.848 TL.

-İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak (İş Yasası Madde-107): 27.848 TL.

-İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları (İş Yasası Madde-107): 27.848 TL.

-İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek (İş Yasası Madde-107/2): 27.848 TL.

 

Notlar:

– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) Türk Lirası’nınn altındaki tu-tarlar dikkate alınmamaktadır.

– 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9.11 olarak belirlenmiştir.

– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce uygulanır.

 

Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süre içerisinde verilmemesi, yasal süre içinde verilmekle birlikte Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi, internet – elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi. (5510 Sayılı Kanun Madde: 102-a/1) Her bir bildirge için aylık asgari ücret tutarı’nda ceza:  3.577,50 TL.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması. (5510 Sayılı Kanun Madde: 102-a/2) Bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir bildirge için asgari ücretin iki katı ceza: 7.155 TL.

İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin ardından, bir yıl içinde yuka-rıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması.(5510 Sayılı Kanun Madde: 102-a/3) Bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir bildirge için asgari ücretin beş katı: 17.887 TL.
İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu