Haberler

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Kurum Yetkililerini Uyardı: Sendika Üyeliği Konusunda Yasal Kurallara Kesin Olarak Uyulmalıdır

Gençlik ve Spor Bakanlığı işyerlerinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi öncesi kimi kurum görevlilerinin sendikamız üyesi işçilere baskı yapması ve sendikamızdan istifaya zorlaması tepkilere yol açtı. Sendikamız Kurum içindeki yasa dışı uygulamaları doğrudan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bir yazı ile bildirirken, Konfederasyonumuz Türk-İş, Gençlik ve Spor Bakanlığı düzeyinde girişimlerde bulunarak baskı ve zorlamalara tepki gösterdi.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, yaşanan bu gelişmeler üzerine 29 Eylül 2020 tarihinde 81 ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri başta olmak tüm kurum birimlerini uyaran bir genelge yayınladı.

Sendika üyeliği konusunda yasal kurallara kesin olarak uyulması istenen “Sendikal Faaliyetler” konulu yazı aynen şöyle:

Bilindiği üzere; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun “Sendika Üyeliği ve Üyeliğin kazanılması” başlıklı 17 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. İşçi veya işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilir. İşçi ve işverenlerin bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olmaları hâlinde sonraki üyelikler geçersizdir.” hükmüne, “Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi ve Askıya Alınması” başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “İşçi veya işveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.”hükmüne,”Sendika Özgürlüğünün Güvencesi” başlıklı 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz.” hükmüne,”İşyeri Sendika Temsilcisinin Atanması ve Görevleri”başlıklı 27 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “İşyeri sendika temsilcileri ve baş temsilcisi; işyeri ile sınırlı olmak kaydı ile işçilerin dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalışma barışını ve uyumunu sağlamak, işçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek ve iş kanunları ile toplu iş sözleşmelerinde öngörülen   çalışma   şartlarının   uygulanmasına   yardımcı   olmakla   görevlidir.” hükmüne, dördüncü fıkrasında ise; “İşyeri sendika temsilcileri, işyerindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı olmamak şartı ile görevlerini yerine getirir. İşyerlerinde, sendika temsilcilerine görevlerini hızlı ve etkili biçimde yapmalarına imkân verecek kolaylıklar sağlanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, Anayasanın 51 inci maddesinde yer alan; “Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten  ayrılmaya  zorlanamaz.”  hükmü  ve  Türk  Ceza  Kanununun  “Sendikal  HaklarınKullanılmasının Engellenmesi” başlıklı 118 inci maddesinde ise; “Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hüküm olunur.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu çerçevede; sendikal faaliyetlerin mezkûr mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesi gerekmekte olup, uygulamada aksaklıklara mahal verilmemesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

İsa AKÇAY
Bakan a.
Genel Müdür V.

 

Gönderilen yazının PDF’i için tıklayınız.
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu