Haberler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü (2015)

Yaşam standartlarının yüksekliği, ekonomik, sosyal ve siyasal haklara ulaşım ile olanaklıdır. Günümüzde ileri ve demokratik toplumlarda devletler, yurttaşların tüm bireysel ve toplumsal haklara etkin biçimde ulaşımını sağlayacak her türlü önlemi almak ve geliştirmek yükümlülüğündedir. Bunun için tüm bireylerin sosyal korunma sistemleri içinde tutulması, kamu kaynaklarının buna göre düzenlenmesi gerekli ve zorunludur.

Toplumların çok önemli bir bölümünü oluşturan engellilerin iş, gelir ve gelecek güvenceleri ile korunmaları, ancak yaşam boyu güçlü sosyal politikalarla desteklenmesi ile olanaklıdır.

Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 10-12’sini oluşturan engellilerin çok yönlü sorunları bulunmaktadır. Son yıllarda Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’in Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesini imzalanması ve bu Sözleşmenin öngördüğü kimi yasal düzenlemelerin yapılarak önemli kurumsallaşmaların gerçekleştirilmesi ne yazık ki sorunlarının önemli ölçüde giderildiği anlamına gelmemektedir.

 

Engellilerin çok yönlü ve katmanlı sorunlarının başında, hemen tüm toplumsal alanlarda yoğun ve sürekli olarak ayrımcılığa uğramaları, sosyal ve kamusal yaşamda yalnızlaştırılmaları, bağımsız ve kendi kararlarını alabilecek olanaklardan yoksun bırakılmaları, toplumsal süreçlerden ve karar alma yapılarından dışlanmaları, bireysel bağımsızlıklarının önemsenmemesi gelmektedir. Onlar hala doğrudan ve dolaylı ayrımcılığın özneleridir. Eşitsizliklerle karşı karşıyadır. Toplumsal alanda görünmelerini sağlayacak etkili konut ve kent yapılanmaları tasarlanmamaktadır. Bir başka anlatımla, söz ile uygulamalar arasında büyük bir kopukluk, yabancılaşma ve birbiri ile uyuşmama bulunmaktadır. Bu nedenle engellilerinin iş ve gelir güvencelerinden yoksun bırakılmaları, onların sürekli biçimde yoksulluk ortamı içinde kalmaları sonucunu doğurmaktadır.

Başta kamu kurumları olmak üzere engellilerin iş olanaklarına ulaşması gerektiği gibi gerçekleştirilemezken onların çalışma ortamında karşılaştıkları sorunların izlenmesinde yetersiz kalınmaktadır.

Engellilerin yaşadıkları sorunların çözümlenmesinde etkili sosyal politikaların yaşama geçirilmesi kilit bir rol oynamaktadır. Devletin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla sorunların çözümlenmesinde öncelikli sorumluluğu ve görevi bulunmaktadır.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engellilere ve onların evrensel haklarına ilişkin duyarlılıkların yeni boyutlar kazandığı bir gün olmasını diliyoruz.

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU
İlgili Makaleler

Başa dön tuşu